Polisi Privasi

Kumpulan Syarikat Q-dees – Notis Perlindungan Data Peribadi

English | Bahasa Malaysia

Kumpulan Syarikat Q-dees (iaitu Q-dees Worldwide Edusystems (M) Sdn Bhd bersama-sama dengan syarikat induk, subsidiari, syarikat bersekutu dan syarikat yang berkaitan), termasuk nomini kami dan francaisi pihak ketiga (secara kolektif, dirujuk sebagai “Qdees”), menghormati dan komited untuk melindungi data peribadi dan privasi anda. Notis Perlindungan Data Peribadi ini menjelaskan cara kami mengumpul dan mengendalikan data peribadi. Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin meminda Notis Perlindungan Data Peribadi ini pada sebarang masa tanpa notis terlebih dahulu.

Maklumat peribadi anda akan dikumpulkan daripada borang yang dilampirkan bersama-sama Notis ini. Jika anda gagal untuk menyerahkan maklumat yang diperlukan kepada Pihak Syarikat dengan lengkap, kami mungkin tidak dapat memproses permohonan anda.

Adalah dimaklumkan bahawa data peribadi anda mungkin didedahkan, disebarkan dan/atau dipindahkan kepada syarikat-syarikat dalam Q-dees termasuk tempatan dan antarabangsa, sama ada masa kini atau masa depan bagi tujuan memenuhi kewajipan Pihak Syarikat kepada anda yang berkenaan dengan Tujuan yang tersebut di bawah, dan tujuan-tujuan lain yang berkaitan dengan Tujuan tersebut maksud dan juga dalam mengekalkan dan menyimpan rekod.

Untuk mengelakkan keraguan, manakala Kumpulan Syarikat Q-dees sebagai francaisor akan berusaha untuk memastikan bahawa francaisi pihak ketiga kami mematuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk memproses data peribadi, Kumpulan Syarikat Q-dees tidak akan bertanggungjawab untuk tindakan francaisi pihak ketiga yang diambil atas kehendak francaisi sendiri yang mungkin bertentangan dengan undang-undang perlindungan data peribadi yang berkenaan dan / atau dasar-dasar dan garis panduan yang dikeluarkan oleh Kumpulan Syarikat Q-dees.

(1) Data Peribadi

1.1 Jenis data peribadi

Data peribadi bermakna sebarang data yang berkaitan dengan anda yang dikumpul atau dibekalkan kepada Q-dees bagi tujuantujuan yang dinyatakan dalam Seksyen 2 di bawah. Data peribadi anda boleh termasuk nama anda, maklumat perhubungan, agama, NRIC, pengalaman pekerjaan atau pengalaman menjalankan perniagaan, rekod akademik, maklumat perubatan, sijil kelahiran, data dalam format audio/video (termasuk rakaman suara, kamera litar tertutup (CCTV) atau rakaman keselamatan), imej (termasuk gambar), dan penjejakan lokasi/ data GPS.

1.2 Sumber data peribadi

(i) Francaisi atau bakal francaisi: Q-dees mengumpul data peribadi secara langsung daripada anda atau secara tidak langsung daripada sesiapa yang merujuk anda apabila anda atau rujukan anda mendaftar minat anda dengan kami untuk mewujudkan francais baru melalui pelbagai cara, termasuk melalui e-mel, surat fizikal, dengan melengkapkan borang pendaftaran yang berkaitan atau melalui maklumat yang diperolehi daripada internet. Data peribadi anda juga boleh dikumpul daripada cookies melalui penggunaan laman web kami.

(ii) Pelajar atau bakal pelajar: Q-dees mengumpul data peribadi anda secara langsung daripada anda atau secara tidak langsung daripada ibu bapa atau penjaga anda apabila anda, ibu bapa atau penjaga anda menghantar kami borang-borang pertanyaan, pemohonan dan/atau pendaftaran yang telah siap diisi melalui pelbagai cara, termasuk salinan dalam talian dan fizikal di tempattempat awam, pameran bergerak dan / atau apabila anda, ibu bapa atau penjaga anda melawat pusat pengajaran kami atau melalui maklumat yang diperolehi daripada internet. Data peribadi anda juga boleh dikumpul daripada cookies melalui penggunaan laman web kami.

(iii) Ibu bapa / penjaga pelajar atau bakal pelajar kami: Q-dees mengumpul data peribadi anda secara langsung daripada anda atau secara tidak langsung daripada daripada anak anda apabila anda atau anak anda menghantar kami borang-borang pertanyaan, pemohonan dan/atau pendaftaran yang telah siap diisi melalui pelbagai cara, termasuk salinan dalam talian dan fizikal di tempattempat awam, pameran bergerak dan / atau apabila anda atau anak anda melawat pusat pengajaran kami atau melalui maklumat yang diperolehi daripada internet. Data peribadi anda juga boleh dikumpul daripada cookies melalui penggunaan laman web kami

(iv) Penjual, pembekal, penyewa atau penyedia perkhidmatan: Q-dees mengumpul data peribadi anda secara langsung daripada anda atau secara tidak langsung daripada majikan atau agensi rujukan kredit apabila menawar tender untuk projek-projek atau sebagai sebahagian daripada transaksi komersial anda atau melalui maklumat yang diperolehi daripada internet. Data peribadi anda juga boleh dikumpul daripada cookies melalui penggunaan laman web kami.

1.3 Data peribadi wajib

Semua data yang diminta dalam borang-borang yang berkaitan adalah wajib untuk anda bekalkan melainkan dinyatakan sebaliknya. Sekiranya anda gagal untuk membekalkan data wajib, kami tidak akan dapat memproses permintaan anda dan/atau membekal perkhidmatan-perkhidmatan yang berkaitan kepada anda.

(2) Tujuan-tujuan pengumpulan dan pemprosesan lanjut (termasuk penzahiran) data peribadi anda

(i) Francaisi atau bakal francaisi: Data peribadi anda dikumpul dan diproses selanjutnya oleh Q-dees seperti yang diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang dan untuk tujuan-tujuan berkaitan dengan francais anda atau pentadbiran, termasuk yang berikut: untuk menilai kesesuaian anda sebagai francaisi kami termasuk menjalankan pemeriksaan latar belakang yang diperlukan dan sebarang usaha yang wajar untuk tujuan tersebut;

 • untuk mentadbir dan berkomunikasi dengan anda berhubung dengan apa-apa perkara yang berkaitan dengan francais dan apa-apa bayaran yang berkaitan;
 • untuk memudahkan penyertaan anda dalam mana-mana pertandingan atau acara;
 • untuk mengendali dan berkomunikasi dengan anda berkenaan dengan perkhidmatan dan/atau acara-acara kami;
 • untuk pentadbiran am francaisi kami;
 • untuk menyelesaikan pertikaian dalam pusat-pusat kami dan mengenal pasti tindakan yang boleh diambil berhubung dengan penyiasatan dalaman, audit atau untuk tujuan keselamatan;
 • untuk melakukan analisis pemasaran dalaman, statistik, pemodelan atau aktiviti pemasaran francais yang lain, jika berkenaan;
 • untuk mematuhi obligasi-obligasi undang-undang dan kawal selia Q-dees dalam perjalanan perniagaannya;
 • untuk menghubungi anda berkenaan produk-produk, perkhidmatan-perkhidmatan, acara-acara akan datang, promosi, pengiklanan, pemasaran dan bahan-bahan komersial yang kami rasa dapat menarik minat anda;*
 • untuk memastikan kandungan laman web kami ditunjukkan dalam cara yang paling berkesan untuk anda dan komputer dan/atau peranti anda; dan
 • untuk pengurusan rekod dalaman Q-dees.

(ii) Pelajar atau bakal pelajar: Data peribadi anda dikumpul dan diproses selanjutnya oleh Q-dees seperti yang diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang dan untuk pelbagai tujuan akademik, pendidikan atau pentadbiran, termasuk yang berikut:

 • untuk memproses permohonan anda untuk kemasukan dan selepas itu bagi memastikan penyediaan perkhidmatan akademik dan pendidikan yang berterusan kepada anda;
 • untuk mentadbir dan berkomunikasi dengan anda berhubung dengan yuran pendidikan dan apa-apa bayaran yang berkaitan;
 • untuk memudahkan penyertaan anda dalam mana-mana pertandingan atau acara (termasuk lawatan lapangan);
 • untuk mengendali dan berkomunikasi dengan anda berkenaan dengan perkhidmatan dan/atau acara-acara kami;
 • untuk mentadbir penggunaan anda terhadap kemudahan dan peralatan dalam mana-mana pusat Q-dees atau apa-apa tempat lain yang berkaitan;
 • untuk mengendalikan pusat-pusat kami dalam cara yang selamat secara fizikal, terjamin dan bersesuaian dengan keperluan-keperluan kesihatan dan keselamatan;
 • untuk menyelesaikan pertikaian dalam pusat-pusat kami dan mengenal pasti tindakan yang boleh diambil berhubung dengan penyiasatan dalaman, audit atau untuk tujuan keselamatan;
 • untuk menjalankan analisis pemasaran dalaman dan analisis corak dan pilihan konsumer;
 • untuk mematuhi obligasi-obligasi undang-undang dan kawal selia Q-dees dalam perjalanan perniagaannya;
 • untuk menghubungi anda berkenaan produk-produk, perkhidmatan-perkhidmatan, acara-acara akan datang, promosi, pengiklanan, pemasaran dan bahan-bahan komersial yang kami rasa dapat menarik minat anda;*
 • untuk menghubungi anda mengenai apa-apa perkara “alumni” yang relevan;
 • untuk memastikan kandungan laman web kami ditunjukkan dalam cara yang paling berkesan untuk anda dan komputer dan/atau peranti anda; dan
 • untuk pengurusan rekod dalaman Q-dees.

Khususnya, butiran perubatan diproses supaya kita betul boleh memenuhi kehendak dan membuat peruntukan untuk anda di pusatpusat kami e.g. keperluan diet, peruntukan alergi, dan lain-lain. (iii) Ibu bapa / penjaga pelajar atau bakal pelajar kami: Data peribadi anda dikumpul dan diproses selanjutnya oleh Q-dees seperti yang diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang dan untuk pelbagai tujuan akademik, pendidikan atau pentadbiran, termasuk yang berikut:

 • untuk memproses permohonan anda untuk kemasukan anak anda;
 • untuk mentadbir dan berkomunikasi dengan anda berhubung dengan yuran pendidikan dan apa-apa bayaran yang berkaitan;
 • untuk memudahkan penyertaan anak anda dalam mana-mana pertandingan atau acara (termasuk lawatan lapangan);
 • untuk mengendali dan berkomunikasi dengan anda berkenaan dengan perkhidmatan dan/atau acara-acara kami;
 • untuk menghubungi anda dalam situasi kecemasan atau kemalangan;
 • untuk memberitahu anda tentang perkembangan anak anda;
 • untuk menyelesaikan pertikaian dalam pusat-pusat kami dan mengenal pasti tindakan yang boleh diambil berhubung dengan penyiasatan dalaman, audit atau untuk tujuan keselamatan;
 • untuk menjalankan analisis pemasaran dalaman dan analisis corak dan pilihan konsumer;
 • untuk mematuhi obligasi-obligasi undang-undang dan kawal selia Q-dees dalam perjalanan perniagaannya;
 • untuk menghubungi anda berkenaan produk-produk, perkhidmatan-perkhidmatan, acara-acara akan datang, promosi, pengiklanan, pemasaran dan bahan-bahan komersial yang kami rasa dapat menarik minat anda;*
 • untuk menghubungi anda mengenai apa-apa perkara “alumni” yang relevan;
 • untuk memastikan kandungan laman web kami ditunjukkan dalam cara yang paling berkesan untuk anda dan komputer dan/atau peranti anda; dan
 • untuk pengurusan rekod dalaman Q-dees.

(iv) Penjual, pembekal, penyewa atau penyedia perkhidmatan: Data peribadi anda dikumpul dan diproses selanjutnya oleh Q-dees seperti yang diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang dan untuk memberi kesan kepada transaksi komersial yang diminta, termasuk yang berikut: untuk mentadbir dan melaksanakan transaksi komersial anda;

 • untuk memproses apa-apa bayaran berkaitan dengan transaksi komersial anda;
 • untuk siasatan dalaman, audit atau tujuan keselamatan;
 • untuk mematuhi obligasi-obligasi undang-undang dan kawal selia Q-dees dalam perjalanan perniagaannya;
 • untuk menghubungi anda berkenaan produk-produk, perkhidmatan-perkhidmatan, acara-acara akan datang, promosi, pengiklanan, pemasaran dan bahan-bahan komersial yang kami rasa dapat menarik minat anda;*
 • untuk memastikan kandungan laman web kami ditunjukkan dalam cara yang paling berkesan untuk anda dan komputer dan/atau peranti anda; dan
 • untuk pengurusan rekod dalaman Q-dees.
  (selepas ini dirujuk secara kolektif sebagai “Tujuan tersebut“)

* Dalam keadaan anda telah menunjukkan persetujuan anda untuk menerima data terkini tentang pemasaran dan promosi daripada Q-dees, anda boleh memilih untuk dikeluarkan daripada menerima bahan pemasaran atau promosi sebegitu pada bila-bila masa. Anda boleh memilih pilihan “unsubscribe” yang dibekalkan dalam e-mel yang dihantar oleh Q-dees atau anda boleh menghubungi Qdees melalui butir-butir yang dibekalkan dalam Seksyen (6) di bawah.

(3) Penzahiran atau pemindahan data peribadi (di dalam atau luar Malaysia)

3.1 Entiti-entiti dalam Q-dees

Data peribadi anda yang dibekalkan kepada kami mungkin diproses oleh entiti-entiti (dalam atau luar Malaysia) dalam Q-dees (termasuk syarikat-syarikat berkaitan, subsidiari-subsidiari, syarikat-syarikat induk, syarikat-syarikat bersekutu, rakan-rakan kongsi khidmat luaran, nomini kami dan francaisi pihak ketiga).

3.2 Kelas pihak-pihak Ketiga

Data peribadi anda mungkin dizahirkan atau dipindahkan kepada pihak-pihak ketiga yang berkaitan (sama ada di dalam atau di luar Malaysia) seperti yang diperlukan di bawah undang-undang, menurut hubungan kontrak yang berkenaan (sebagai contoh, kami melantik pembekal-pembekal perkhidmatan pihak ketiga) atau bagi tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam Seksyen 2 di atas (atau secara langsung berkaitan dengan tujuan-tujuan tersebut).

Dalam keadaan suatu penjualan perniagaan, pelupusan, perolehan, penggabungan atau penyusunan semula yang berpotensi, dirancang atau sebenar (“Transaksi”), data peribadi anda mungkin diperlukan untuk didedahkan atau dipindah kepada suatu pihak ketiga sebagai akibat Transaksi tersebut. Anda di sini mengaku bahawa pendedahan dan pemindahan sebegitu boleh berlaku dan membenarkan Q-dees untuk menzahirkan data peribadi anda kepada pihak-pihak yang lain dan penasihat-penasihat/wakil-wakilnya.

(i) Francaisi atau bakal francaisi: Data peribadi anda mungkin didedahkan kepada kelas-kelas pihak ketiga yang berikut:

 • Pendaftar francais dalan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan, jabatan-jabatan / agensiagensi kerajaan yang berkaitan, pihak berkuasa berkanun dan pengawal selia industri;
 • Mana-mana orang yang mana kami terpaksa atau dikehendaki berbuat demikian di bawah undang-undang atau sebagai balasan kepada agensi kompeten atau kerajaan;
 • Badan-badan profesional atau kawal selia berkanun atau badan akreditasi yang relevan;
 • Agensi-agensi penguatkuasa undang-undang; dan
 • Pihak-pihak ketiga yang kami lantik untuk membekalkan perkhidmatan-perkhidmatan kepada kami atau bagi pihak kami (seperti juruaudit, peguam, setiausaha syarikat, syarikat percetakan, syarikat telekomunikasi, kontraktor, penganjur persidangan / latihan / acara, penasihat-penasihat yang lain, agensi pelancongan, agensi perekrutan dan syarikat insurans).

(ii) Pelajar atau bakal pelajar: Data peribadi anda mungkin didedahkan kepada kelas-kelas pihak ketiga yang berikut:

 • Jabatan-jabatan / agensi-agensi kerajaan yang berkaitan, pihak berkuasa berkanun dan pengawal selia industri;
 • Mana-mana orang yang mana kami terpaksa atau dikehendaki berbuat demikian di bawah undang-undang atau sebagai balasan kepada agensi kompeten atau kerajaan;
 • Penaja-penaja anda termasuk ibu bapa/penjaga anda;
 • Badan-badan profesional atau kawal selia berkanun atau badan akreditasi yang relevan;
 • Agensi-agensi penguatkuasa undang-undang; dan
 • Pihak-pihak ketiga yang kami lantik untuk membekalkan perkhidmatan-perkhidmatan kepada kami atau bagi pihak kami (seperti juruaudit, peguam, setiausaha syarikat, syarikat percetakan, syarikat telekomunikasi, kontraktor, penganjur persidangan / latihan / acara, penasihat-penasihat yang lain, agensi pelancongan, agensi perekrutan dan syarikat insurans).

(iii) Ibu bapa/penjaga pelajar atau bakal pelajar kami: Data peribadi anda mungkin didedahkan kepada kelas-kelas pihak ketiga yang berikut:

 • Jabatan-jabatan / agensi-agensi kerajaan yang berkaitan, pihak berkuasa berkanun dan pengawal selia industri;
 • Mana-mana orang yang mana kami terpaksa atau dikehendaki berbuat demikian di bawah undang-undang atau sebagai balasan kepada agensi kompeten atau kerajaan;
 • Badan-badan profesional atau kawal selia berkanun atau badan akreditasi yang relevan;
 • Agensi-agensi penguatkuasa undang-undang; dan
 • Pihak-pihak ketiga yang kami lantik untuk membekalkan perkhidmatan-perkhidmatan kepada kami atau bagi pihak kami (seperti juruaudit, peguam, setiausaha syarikat, syarikat percetakan, syarikat telekomunikasi, kontraktor, penganjur persidangan / latihan / acara, penasihat-penasihat yang lain, agensi pelancongan, agensi perekrutan dan syarikat insurans).

(iv) Penjual, pembekal, penyewa atau penyedia perkhidmatan: Data peribadi anda mungkin didedahkan kepada kelas-kelas pihak ketiga yang berikut:

 • Pihak-pihak ketiga yang kami lantik untuk membekalkan perkhidmatan-perkhidmatan kepada kami atau bagi pihak kami (seperti juruaudit, peguam, setiausaha syarikat, syarikat percetakan, syarikat telekomunikasi, kontraktor, penganjur persidangan / latihan / acara, penasihat-penasihat yang lain, agensi pelancongan, agensi perekrutan dan syarikat insurans);
 • Agensi-agensi penguatkuasa undang-undang;
 • Jabatan-jabatan / agensi-agensi kerajaan yang berkaitan, pihak berkuasa berkanun dan pengawal selia industri; dan
 • Mana-mana orang yang mana kami terpaksa atau dikehendaki berbuat demikian di bawah undang-undang atau sebagai balasan kepada agensi kompeten atau kerajaan;

(4) Laman Web

4.1 Pautan ke laman-laman web yang lain

Kandungan dalam laman web Q-dees dan laman web nomini kami (termasuk www.beamindinternational.com, etc.) (secara kolektif, “Laman Web Tersebut”) mungkin termasuk pautan kepada laman web pihak ketiga. Q-dees tidak bertanggungjawab untuk kandungan laman web pihak ketiga yang dipautkan dan pengguna patut memerhatikan dasar privasi yang berasingan berkenaan dengan laman web pihak ketiga masing-masing.

4.2 Cookies

Q-dees mungkin mengumpul maklumat mengenai lawatan anda ke Laman Web Tersebut tanpa anda mengemukakan maklumat tersebut secara aktif. Maklumat yang tidak dapat dikenal pasti mungkin dikumpulkan menggunakan pelbagai teknologi, seperti cookies , dan “web beacon”. Cookies adalah fail teks kecil yang dipindahkan ke cakera keras komputer anda oleh laman web. Web beacon (juga dirujuk sebagai fail GIF , piksel atau tag Internet) membantu Q-dees mengenali ‘cookie’ unik pada pelayar web anda. Pelayar web anda secara automatik menghantar kepada Q-dees maklumat yang tidak dapat dikenal pasti ini, seperti URL laman web yang anda hanya melawat dan versi pelayar web anda yang sedang beroperasi.

Teknologi pengumpulan maklumat pasif boleh membuat penggunaan Laman Web Tersebut lebih mudah dengan membenarkan Qdees untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih baik , menyesuaikan Laman Web Tersebut berdasarkan keutamaan pengguna, menyusun statistik , menganalisis trend, dan mentadbir dan meningkatkan prestasi Laman Web Tersebut. Ciri-ciri tertentu Laman Web Tersebut mungkin tidak berfungsi tanpa menggunakan teknologi pengumpulan maklumat pasif. Maklumat yang dikumpulkan oleh teknologi ini tidak boleh digunakan untuk mengenal pasti anda tanpa maklumat tambahan yang boleh dikenal pasti dan Q-dees tidak akan mengumpul maklumat tambahan yang boleh dikenal pasti dengan maklumat yang dikumpul melalui penggunaan teknologi pengesanan sedemikian.

(5) Hak untuk mengakses dan meminda data peribadi

Anda mempunyai hak untuk mengakses dan meminda data peribadi anda yang kami pegang (tertakluk selalunya kepada beberapa pengecualian yang tertentu). Kami akan melakukan sedaya usaha untuk memastikan data peribadi anda adalah tepat dan terkini dan justeru kami meminta agar anda terus memaklumi kami sekiranya terdapat sebarang perubahan dalam data anda. Jika anda ingin mengakses atau membetulkan data peribadi anda, anda boleh membuat permintaan anda secara bertulis kepada butiran perhubungan di Seksyen (6) di bawah.

(6) Pengehadan pemprosesan data peribadi, pertanyaan lanjut dan aduan

Sekiranya: (i) anda ingin memperoleh data lanjut tentang cara untuk mengehadkan pemprosesan data peribadi anda; (ii) anda mempunyai pertanyaan lanjut; atau (iii) anda ingin membuat suatu aduan berkenaan dengan data peribadi anda,

anda boleh menghubungi:-

Legal Manager

Tel : 1-700-81-5077

Faks : 1-700-81-0207

Alamat E-mel : [email protected]

(7) Konflik

Dalam keadaan berlakunya sebarang konflik antara Notis Perlindungan Data Peribadi ini dalam bahasa Inggeris dengan Notis Perlindungan Data Peribadi ini dalam Bahasa Malaysia yang sepadan dengannya, terma-terma Notis dalam Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Dengan penyerahan data peribadi anda kepada Pihak Syarikat, anda mengisytiharkan bahawa anda telah membaca, memahami dan menerima kenyataan dan terma di dalam notis ini.